Ikaźń

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

Franciszek Zambrzycki lat 21 (?) z folwarku Borowe, parafii Ikaźń, syn Antoniego i Marianny z Rychłowskich Zambrzyckich ożenił się 15. czerwca 1852. r. w kościele parafialnym w Drui ze szlachcianką Petronelą Naruszewicz, panną lat 20 ze wsi Sołopinki, parafii Druja, córką  Jana i Anieli z Rudominów Naruszewiczów. Ślubu udzielił ks. Kazimierz Aleksandrowicz. Świadkami zaślubin byli: Stanisław Szpakowski, Adam Szpakowski, Józef Koncewicz, Justyn Naruszewicz.

Ikaźń – miasteczko w powiecie dziśnieńskim (Dzisna) na  zachodnim brzegu Jeziora Ikaźń. Do Dzisny (na wschód) 80 wiorst, do Wilna 340 wiorst. Trzeci okręg administracyjny. W 1879. roku żyje tu 541 mieszkańców -  270 mężczyzn i 271 kobiet. Jest tu parafialna cerkiew prawosławna i drewniany parafialny kościół katolicki pod wezwaniem Bożego Ciała. Parafia prawosławna ma jedną filię i 1241 parafian, a parafia katolicka klasy trzeciej  dekanatu dziśnieńskiego liczy 9238 wiernych i ma dwie kaplice: Borodzienicze oraz Podziawy.

          W XVI. Wieku Ikaźń należała do książąt Prońskich, którzy tu mieli swój zamek; tutejszy kościół katolicki fundowany był przez wojewodę podlaskiego Iwana Siemionowicza. Od Prońskich nabył Ikaźń Strabowski i oddał kościół tutejszym kalwinom.

           Gwagnin tak wspomina Ikaźń: „Ikaźnia, zamek murowany y miasto drzewiane, nad rzeką tegoż nazwiska (myli się, bo nad jeziorem) od Bratysławia we dwie mil leży.”

          Jan Sapieha starosta brasławski, pisarz litewski, będąc kanclerzem królowej Heleny, żony króla Aleksandra, otrzymuje przywilej od tegoż króla w roku 1504 na Ikaźń, z pozwoleniem zakładania miasta, zamku i wznoszenia rozmaitych budowli według swego upodobania; tenże Jan Stanisław Sapieha wojewoda witebski, marszałek litewski, czyni fundusz na kościół w roku 1509. i naznacza sumę pewną do uczciwego utrzymania trzech księży.

         Roku 1588. Andrzej Pawłowicz Sapieha, podczaszy litewski, wojewodzic witebski, daję donację na Ikaźń, Zamorz i Pohost Leonowi Sapieże, podkanclerzowi litewskiemu.

         W roku 1591. Mikołaj wojewoda witebski i Bohdan Pawłowiczowie Sapiehowie bracia sprzedają swe części Leonowi Sapieże.

          W roku 1654., w czasie wojny moskiewskiej, Jan Drozdowski, podczaszy brasławski, fortecę Ikaźń poddał, za co był zmuszony usprawiedliwiać się przed królem. Tradycja podaje, że zatopił on w jeziorze skarby, aby się nie dostały w obce ręce.

          Leon Sapieha, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, powodowany gorliwością w  rozkrzewianiu wiary, chcąc podnieść z ruin świątynie rzymsko-katolickie w swoich dziedzicznych dobrach Ikaźń i Pohost, dobrowolnym swym listem i wieczystym zapisem w roku 1596. (28 maja) wydanym w Warszawie wymienione kościoły zaopatrzył w fundusze. Oprócz celu głównego takiej fundacji (chwały Boga) nie zapomniał o  środkach oświecenia ludu oraz o cierpiącej ludzkości wkładając na księdza obowiązek zaspokajania potrzeb szkoły i szpitala. Kościół otrzymał wyznaczenie lokacyjne na miejscu zboru kalwińskiego, z cmentarzem oraz gruntem na mieszkanie księdza, szkołę, szpital, oddanym ze wszystkimi poddanymi, mieszczanami, ich powinnościami, domami, ogrodami, służbą, czynszami i innymi pożytkami. Tytułem paszni nadany folwark przy miasteczku (nazywany Księżpol) miał powierzchni 5 włók i 7 mórg, przy tym także wioskę Cielenicze z gruntem 5 włók, Reutowicze – 4 włóki, według dawnych granic, z pozwoleniem na łowienie ryb w jeziorze oraz wszelką inwentarzową przynależnością. Tym wieczystym zapisem fundator uwolnił siebie i swoich następców od  uiszczania wszelkich należności obciążając tym obowiązkiem kapitułę kościoła Św. Stanisława i jezuitów z kolegium wileńskiego.

     W roku 1596. 16. czerwca taki dobrowolny list wieczysty- zapis Stanisława Sapiehy do akt grodzkich Trybunału Wileńskiego został wniesiony i zatwierdzony przez króla Zygmunta III.

      Jan Stanisław Sapieha, marszałek litewski, ufundował cerkiew w Kaźni w 1627. roku.

      Kościół ikaźnieński, ufundowany przez Sapiehę, spłonął w 1812. roku w czasie wojny z Francuzami; dzisiejszy został odbudowany ze składek. Znajduje się w nim pomnik z białego marmuru, wystawiony dla Alojzego Dmochowskiego, sędziego brasławskiego, wzniesiony w 1815. roku.

      W roku 1712. Ikaźń należała do Mikołaja Dusiackiego Rudominy; około roku 1740. była we władaniu Petroneli z Wołłodkowiczów Szczyttowej, kasztelanowej mścisławskiej.

      W 1753. roku Aleksander Sapieha, wojewoda połocki, sprzedał Ikaźń Mikołajowi Łopacińskiemu, instygatorowi (prokuratorowi) litewskiemu, ten zaś odsprzedał ją swemu szwagrowi, Stanisławowi Pruszyńskiemu, kasztelanowi smoleńskiemu, i jego żonie Mariannie z Kopciów.

       Około roku 1758. Ikaźń przeszła na syna Tadeusza Burzyńskiego, którego córka Teresa wychodząc za mąż za Franciszka hrabiego Dunina Jundziłła, wniosła te dobra w dom Jundziłłów. Później objął Ikaźń Wiktor hrabia Jundziłł, a około roku 1820. miasteczko, drogą eksdywizji, przeszło do rąk kupców z Rygi, od których kupił je Jan Roemer, marszałek rzeczycki. W roku 1866. Ikaźń jest własnością Józefa Roemera, syna Jana.

   Do Ikaźni należały: Antary, całe Milki (podzielone później na kilka części), Zamosze, Pohost, Kupczelin, Jundziłłowo, Mudzielewszczyzna i Jakubielewszczyzna (nazwana później: Nizin).

   Dane o miasteczku Ikaźń pochodzą z roku 1866.

  

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])